หนังสือน่าอ่าน

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548. เลขหมู่ HD62.7 ย73
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ภาค
คือ ภาคที่ 1 แนวความคิด ประกอบด้วยเรื่อง ยุทธศาสตร์ SMEs : ภาพส่วนรวม, ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาคอุตสาหกรรม และภาคที่ 2 ประสบการณ์ ประกอบด้วย
เรื่อง จากธุรกิจครอบครัวสู่ SMEs ยุคใหม่, เริ่มจากปรับตัวเอง, ความรู้คือความสำเร็จ,
ทำในสิ่งที่ตนถนัด, ต้องมีแผนธุรกิจ ฯลฯ