หนังสือน่าอ่าน

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ.การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์. กรุงเทพฯ :
    McGraw Hill Education, 2557. เลขหมู่ HD61 ก63ก64
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง โดยเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย
การบริหารจัดการกับความเสี่ยง, ความเสี่ยงทางธุรกิจ, การบริหารความเสี่ยงเพื่อการสร้าง
มูลค่าพิ่มให้กิจการ, การบิรหารความเสี่ยงโดยองค์รวม, นิยามของความเสี่ยง, การบริหาร
ความเสี่ยงของธุรกิจ, การลงมือจัดการเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง, เทคนิคการบริหารความ
เสี่ยงเบื้องต้น, ตราสารอนุพันธ์, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย