หนังสือน่าอ่าน

เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย. 222 ข้อคิดพิชิตทางรวย : แบบครบเครื่อง 360 องศา
    กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549 เลขหมู่ HF5386 ก48ส52
    เป็นหนังสือที่รวบรวมมาจากอดีตคอลัมน์ยอดนิยม ชี้ทางรวย 360 องศา ในหนังสือพิมพ์
คม ชัด ลึก ประจำทุกวันเสาร์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากรายการ เส้นทางทำกิน เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย ยกระดับความคิดทักษะ และความสามารถ,วิเคราะห์ธุรกิจ, บริหาร
การผลิต,บริหารการตลาด, บริหารทรัพยากรบุคคล,บริหารจัดการ และบริหารการเงิน