หนังสือน่าอ่าน

ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง. ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น : การศึกษาคติชนในบริบท
    ทางสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2539 เลขหมู่ GR312 ศ6 2539
    เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านคติชนวิทยาของอาจารย์ ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง
เนื้อหาภายใสเล่มประกอบด้วย 2 บท คือ บทที่ 1 แนวทางการศึกษาคติชนกับสังคม ได้แก่
กรอบความคิดว่าด้วยคติชนกับสังคม, การศึกษานิทานพื้นบ้านในวัฒนธรรมตะวันตกวรรณคดี
ท้องถิ่นกับสังคม, ใครสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้าน, ศิลปะและการละเล่นพื้นบ้านกับสังคม และ
บทที่ 2 นิทานพื้นบ้านไทยกับสังคมไทย ได้แก่ รามเกียรติ์สำนวนท้องถิ่นของไทย :การปรับ
เปลี่ยนและการดำรงอยู่ในชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย, ตัวเอกและตัวร้ายในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ,
สังข์ทอง : ความแตกต่างในการตีความโดยบุคคลต่างสถานภาพในครอบครัว, ละครในนิทาน
จักร ๆ วงศ์ ๆ ในโทรทัศน์ : กระจกสะท้อนความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย