หนังสือน่าอ่าน

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. นอมินี : เบื้องหลังกลเกมทางธุรกิจของพ่อค้ายุคโลกาภิวัตน์ .
     กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549. เลขหมู่ HD2902.55 ด83น54
     เป็นงานวิจัยที่ศึกษานโยบายและมาตรการในการจำกัดการลงทุนของคนต่างด้าว
ในประเทศไทย รวมถึงหลักและวิธีการในการระบุสัญชาติของนิติบุคคลในขั้นตอน
ของการบังคับใช้ในมาตรการในทางปฏิบัติ โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น
2 เรื่องคือ เรื่องที่ 1 การประกอบกิจการของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย
ประกอบด้วย การกำจัดสิทธิในการประกอบกิจการของคนต่างด้าวของประเทศไทย,
การประกอบกิจการของคนต่างด้าวในประเทศไทย, แนวทางการพิจารณาสัญชาติ
ของบริษัทต่างชาติประสบการณ์จากต่างประเทศ และ เรื่องที่ 2 การใช้ตัวแทนถือหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประอบด้วย ประเภทของดอมินีที่ใช้งานใน
ตลท., จุดประสงค์ของการใช้นอมินีใน ตลท., กฎหมายเกี่ยวกับนอมินีในประเทศไทย,
การประเมินสัดส่วนการใช้นอมินีใน ตลท. และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย