หนังสือน่าอ่าน

พุทธวจน : ฉบับ 3 ก้าวย่าง อย่างพุทธธะ. กรุงเทพฯ : พุทธวจนสถาบัน, 2554
    เลขหมู่ BQ5510 พ733
    เป็นหนังสือแสดงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคำสอน
ที่น่าสนใจเช่น มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ, สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
เพราะไม่รู้อริยสัจ, การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีประมาณมาก,
ให้พึ่งตน พึ่งธรรม, ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น, จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำก็สามารถ
ทำนิพพานให้แจ้งได้, รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา, ความสุขของเทวดาและ,
มนุษย์ตามธรรมชาติ, เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ ฯลฯ