หนังสือน่าอ่าน

ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย. หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เทคนิคคู่ควบในเคมีวิเคราะห์.
     ขอนแก่น : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. เลขหมู่
    QD75.7 ศ62ห46
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในเคมีวิเคราะห์
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แก๊สโครมาโทกราฟี-แมส สเปกโทรเมทรี, โครมาโทกราฟ
ของเหลว-แมส สเปกโทรเมทรี, อินดักทีพลิ คับเปิล พลาสมา-แมส สเปกโทรเมทรี,
โครมาโทกราฟีแผ่นบาง-แมสสเปกโทรเมทรี, โครมาโทกราฟีของเหลว-ฟูเรียร์
ทรานซ์ฟอร์ม สเปกโทรสโกปี