หนังสือน่าอ่าน

อาจารย์แบงค์. Super kanji 1000 ตัว : คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่
     ระดับ N2-N5.
กรุงเทพฯ : สถาบันกวดวิชา Basic & Advance Nippon Knowledge
     (B.A.N.K.), 2554. เลขหมู่ PL551 บ72ซ73 2554
    เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ของตัว Kanji ที่สำคัญ 1000 ตัว ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ในระบบใหม่ N2-N5 นอกจากนี้มีการรวบรวมชุดคำศัพท์และสำนวนที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจำวัน ที่เจอในข้อสอบบ่อยๆ เอาไว้ด้วย