หนังสือน่าอ่าน

The Justice Group. หลัก-ฎีกาพยานหลักฐาน (ใช้สอบ). กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
     เลขหมู่ KPT1672 ห462
    เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบวิชากฎหมาย โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 พยานหลักฐานในคดีแพ่ง ประกอบด้วย พยานหลักฐานในสำนวน มาตรา 84,
ภาระการพิสูจน์ มาตรา 84/1, หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบ มาตรา 85,
การยื่นบัญชีระบุพยาน มาตรา 88, การถามค้าน มาตรา 89, การส่งเสำเนาเอกสาร
มาตรา 90,หน้าที่ของพยานที่ได้รับหมายเรียก มาตรา 108, พยานที่ไม่ต้องสาบาน
มาตรา 112 ฯลฯส่วนที่ 2 พยานหลักฐานในคดีอาญา ประกอบด้วย การสืบพยานลับหลัง
มาตรา 172 ทวิ, วันตรวจพยานหลักฐาน มาตรา 172/2, หน้าที่นำสืบในคดีอาญา มาตรา
174, การอ้างเอกสารพยาน มาตรา 238, พยานวัตถุ มาตรา 241 ฯลฯ