หนังสือน่าอ่าน

คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
     และศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK). ไวยากรณ์ ระดับ 4 สำหรับ : สำหรับเตรียมสอบ
     วัดระดับภาษาญี่ปุ่น
. กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2553. เลขหมู่ PL535 ว946 2553
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับการสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย รูปสุภาพ คำบ่งชี้ สำนวนที่ใช้
คำแสดงคำถาม จำนวน ลักษณะนาม คำแสดงตำแหน่ง มี.อยู่ คำช่วย การเชื่อม
คุณศัพท์ และ คำนาม การทำคุณศัพท์ให้เป็นคำวิเศษณ์ การเชื่อมประโยควิธีการ
ผันรูปพจนานุกรม วิธีผันรูปปฏิเสธ รูปสุภาพและรูปธรรมดา การขยายคำนาม
คำสันธาน คำวิเศษณ์ ฯลฯ