หนังสือน่าอ่าน

จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
     เกษตรศาสตร์, 2548. เลขหมู่ QW4 จ64ป26
    เป็นหนังสือคู่มือสำหรับประกอบการเรียนวิชาจุลชีววิทยาปฏิบัติการโดยเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์และวิธีใช้ แบคทีเรีย ยีสต์ โปรโตชัว
และสาหร่าย เชื้อราและ Actinomycetes การย้อมสีแบคทีเรีย การย้อมสีโครงสร้าง
ของแบคทีเรีย อาหารเลี้ยงเชื้อและการกำจัดเชื้อ สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของ
จุลินทรย์ การแพร่กระจายของจุลินทรย์ในธรรมชาติ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรีย
การนับจำนวนจุลินทรีย์ ฯลฯ