หนังสือน่าอ่าน

ชัยเกษม นิติสิริ. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน. กรุงเทพฯ :
     สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 เลขหมู่ KPT4610 ช64ป46 2556
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
ในการสอบสวน ประกอบด้วย การสอบสวนเป้นเงื่อนไขในการฟ้องคดี การสอบสวนคดี
ความผิดต่อส่วนตัว คำกล่าวโทษ เหตุที่จะไม่ทำการสอบสวน การสอบสวนที่เจ้าพนักงาน
อื่นทำแทน การสอบสวนคดีที่ความตายเปผ้นผลแห่งการการกระทำผิด 119 ลักษณะที่ 2
การสอบสวน ประกอบด้วย การสอบสวนสามัญ อำนาจการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
การชันสูตรพลิกศพ การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม