หนังสือน่าอ่าน

บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่น ๆ]. คำช่วย ช่วยด้วย!. กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม,
    2555 เลขหมู่ PL539.5 ท5ค62 2555
    เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและไม่เกิด
ความสับสนในการพูดภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยประเภทของคำช่วย
ความหมายของคำช่วย คำช่วยที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนและแบบฝึกหัดทบทวน