หนังสือน่าอ่าน

ไซม่อน, มิเชล. กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร = Appetite for profit. กรุงเทพฯ :
    แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
    2553. เลขหมู่ WA695 ซ94ก46
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ 1 หลักทั่วไป
ในการสอบสวน ประกอบด้วย การสอบสวนเป้นเงื่อนไขในการฟ้องคดี การสอบสวนคดี
ความผิดต่อส่วนตัว คำกล่าวโทษ เหตุที่จะไม่ทำการสอบสวน การสอบสวนที่เจ้าพนักงาน
อื่นทำแทน การสอบสวนคดีที่ความตายเปผ้นผลแห่งการการกระทำผิด 119 ลักษณะที่ 2
การสอบสวน ประกอบด้วย การสอบสวนสามัญ อำนาจการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
การชันสูตรพลิกศพ การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม