หนังสือน่าอ่าน

พัชราพร แก้วกฤษฎางค์. โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
    สร้างเสริมไทย ร่วมกับบริษัทเออาร์ไอพี, 2558. เลขหมู่ HF5386 จ82จ82 2558
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น
3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับคำภาษาญี่ปุ่น เช่น คำนาม คำช่วย คำวิเศษณ์ คำสันธาน
คำอุทาน คำบ่งชี้ คำอุปสรรค คำปัจจัย คำกริยา คำคุณศัพท์ คำกริยานุเคราะห์ ส่วนที่ 2
อธิบายเกี่ยวกับประโยคความเดียว เช่น องค์ประกอบของประโยคความเดียว วาจก กาล
การณ์ลักษณะ ส่วนที่แสดงทัศนะของผู้พูด ส่วนที่ 3 อธิบายเกี่ยวกับประโยคความซ้อน เช่น
ชนิดของประโยคย่อยในภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ อนุพากย์คำนาม, อนุพากย์ คุณศัพท์, อนุพากย์วิเศษณ์