หนังสือน่าอ่าน

กฎหมายแรงงาน 2559. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2559.
    เลขหมู่ KPT1270 ก17 2559
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฏีกา, กฏกระทรวง, ประกาศกระทรวงแรงงาน, ประกาศกรมสวัสดิการ
และและคุ้มครองแรงงาน, คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน