หนังสือน่าอ่าน

คาเปลลา. เกมอัจฉริยะ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552 เลขหมู่ GV1201 ค63ก74
     เป็นหนังสือที่ช่วยกระตุ้นความคิดเชิงตรรกะและพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วยคำถามทางด้าน คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และปริศนา
ที่เกี่ยวกับการรับรู้