หนังสือน่าอ่าน

ฮัฟฟ์, ดาร์เรลล์. วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ = How to lie with statistics .กรุงเทพฯ : วีเลิร์น,
     2556. เลขหมู่ HA29 ฮ64ว63
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเล่นทางสถิติที่ใช้ปั่นหัวคนกันอย่างแพร่หลายเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นกลาง, ค่าเฉลี่ยที่ดิ้นได้, ตัวเลขที่หายไป,
ตื่นเต้นกับเรื่องไม่เป้นเรื่อง, แผนภูมิวิเศษ, ภาพหนึ่งมิติ, ตัวเลขที่เหมือนจะเกี่ยวข้อง,
การใช้เหตุผลแบบจับแพะชนแกะ, วิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติและวิธีรับมือกับสถิติ