หนังสือน่าอ่าน

ฟุจิอิ, ริวจิ. กว่าจะเป็น 26 สุดยอดสินค้าขายดีของญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์,
    2550. เลขหมู่ HF1040.9 ญ3ฟ72ก5 2550
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา แรงบันดาลใจในการคิดค้นและสร้างสรรค์
สินค้า ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ให้กำเนินสินค้าต้องพบเจอของสินค้าญี่ปุ่นจำนวน 26 อย่าง
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 กำเนิดสินค้าขายดีที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น
นิสชิน คัพนูดเดิล ยาคูลท์ อายิโนะโมะโต๊ะ ฯลฯ บทที่ 2 ความใส่ใจในรสชาติ สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ เช่น มายนองเนสตราคิวพี หมากฝรั่งลอตเต้ โซยุตราคิดโคแมน ฯลฯ บทที่ 3
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาอยู่เสมอ เช่น สบู่คาโอ ดินสอมิตซูบิซิ ฯลฯ