หนังสือน่าอ่าน

แอ็กเซลรอต, อลัน. อัจฉริยะพลิกโลก. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
    เลขหมู่ HD53 อ82อ62
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ คิดค้นพัฒนาของเอดิสัน โดยเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย เรื่องร่สวชีวิตของคนธรรมดาๆที่ชื่อเอดิสัน ยอมให้มือเปื้อน
การใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่มี การลงทุน ความเป็นผู้ประกอบกิจการ สร้างลูกค้า
การสร้างผลผลิตแก่งกำไร พยายามไม่หยุดหย่อน การบริหารจัดการ วิถีอัจฉริยะ