หนังสือน่าอ่าน

เดมมิ่ง, วศุท เค. เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
    เลขหมู่ HD57.7 ด74ก74
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในที่ทำงาน
พร้อมกับสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง กระตุ้นให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์
ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ และมีความสุขในการค้นพบสิ่งต่างๆ เนื้อหาภายใยเล่มประกอบด้วย
ทำความรู้จักกันและกัน รื่นเริงใจในที่ทำงาน ทีมเดียวกัน เพิ่มพลังการทำงาน ช่วยเหลือ
กันและกัน โบยบินไปตามจินตนาการ เจ้านายในดวงใจ สิ่งที่พูด VS. สิ่งที่ทำ สนุกสุดเหวี่ยง
อยู่ที่คุณ