หนังสือน่าอ่าน

ภิเษก ชัยนิรันดร์. E-commerce และ online marketing. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556
    เลขหมู่ HF5548.32 ภ675อ62
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ e-Commerce และ Online Marketing เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การตลาดผ่านโซเซียลมีเดีย การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การชำระเงินออนไลน์