หนังสือน่าอ่าน

วิสูตร จิระดำเกิง. การบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบัติจริง = Project management.
    ปทุมธานี : วรรณกวี, 2555. เลขหมู่ HD69 ค75ว65ก64 2555
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การบริหารโครงการ, การกำหนดโครงการ, แบบจำลองการให้ประโยชน์, การวางแผน
โครงการ, การกำหนดเวลาโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การควบคุมโครงการ, การแก้ไข
ปัญหาและการเจรจาต่อรอง, การปิดโครงการ