หนังสือน่าอ่าน

ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล. ปฏิบัติการพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ เล่ม 2 (ฺBTH 212). ปทุมธานี :
    สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ QW51 ย73ป262
    เป็นแบบปฏิบัติการพันธุศาสตร์จุลินทรย์ 2 โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการ
กลายพันธุ์และการคัดเลือก, การควบคุมการแสดงออกของยีน, การแยกดีเอนเอโครโม
โซมจาก อี โคโล, การแยกอารืเอนเอจากเซลยีสต์, การแยกดีเอนเอจากแบคเทอริโอฝาจ
การวิเคระห์กรดนิวคลีอิกและความเข้มข้นด้วยยูวีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์, อากาโรส
เจลอิเลกโตรโฟรซิสของดีเอนเอ