หนังสือน่าอ่าน

จิราภรณ์ เกตุดี. เทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ (MTH 201) : Lab book.
    ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ QY25 จ64ท72
    เป็นเอกสารการสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, เทคนิค
การทำให้ปราศจากเชื้อโรค, การเก็บตัวอย่าง, กล้องจุลทรรศน์,ประมวลความรู้,
เครื่องแก้วและพลาสติก 1, คำศัพท์ทางการแพทย์และหน่วยในระบบ SI, เครื่องแก้ว
และพลาสติก 2 , สารเคมีและเกรดของน้ำที่ใช้ในการเตรียมสาร, อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ในห้องแลป, การเตรียมสารเคมี 1, การเตรียมสารเคมี 2 , ปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนและแอนติบอดีต่อหมู่เลือด