หนังสือน่าอ่าน

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. พจนานุกรมคำอธิบายศัพท์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ :
    แสงดาว, 2548. เลขหมู่ HB61 ว62พ23
    เป็นหนังสือที่รวบรวมคำอธิบายศัพท์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ประมาณ 136 คำ ประกอบด้วย
คำศัพท์ที่พบเสมอๆ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ใช้การอธิบายศัพท์ด้วยภาษาไทยธรรมดา ๆ โดย
ไม่มีคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษปะปนและใช้คำอธิบายไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป