หนังสือน่าอ่าน

วิสูตร จิระดำเกิง. การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร.ปทุมธานี : วรรณกวี, 2555.
    เลขหมู่ HD69 ค75ว65ก63 2555
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
โครงการ, การบริหารโครงการ, แผนบริหารโครงการ, การปฏิบัติและควบคุมโครงการ