หนังสือน่าอ่าน

ทาคามูระ, โยชิฮิโกะ. เทคนิคการประหยัดพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ :
     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. เลขหมู่ TJ163.3 ท62ท72
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อนเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านพลังงาน, หลักการเบื้องต้นใน
การวัด ค่าทางด้านพลังงานอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการใช้พลังงานความร้อน,
ความรู้เบื้องต้นด้านความร้อน, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสันดาป, ดุลความร้อน,
การประหยัดพลังงานในการสันดาป, การประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน้ำ,
การเก็บความร้อนทิ้งมาใช้