หนังสือน่าอ่าน

ฮันเจอร์, เจ. เดวิด. หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น
     อินโดไชน่า, 2555. เลขหมู่ HD30.28 ฮ637ห659
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์, การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์ภายในองค์กร,
การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและกลยุทธ์ธุรกิจ, การกำหนดกลยุทธ์
องค์การ, การกำหนดกลยุทธ์ตามหน้าที่งานและการเลือกกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ในเชิงการจัดการองค์การ, การนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติในเชิงการจัดพนักงานและการนำ,
การประเมินผลและการควบคุม