หนังสือน่าอ่าน

ขวัญใจ กนกเมธากุล. เคมีอินทรีย์เบื้องต้น.ขอนแก่น : โครงการผลิตตำรา คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. เลขหมู่ QD253 ข56ค74 2554
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเคมีอินทรย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยพันธะ โครงสร้าง
และสมบัติของสารอนทรย์, การจำแนกและการตั้งชื่อสารอินทรย์, ปฏิกิริยาของสารอินทรย์,
แอลเคน, แอลคีน, แอลไคน์, สารประกอบแอโรแมติก, สเทอริโอเคมี, แอลคิลแฮไลด์,
แอลกอฮอล์และฟีนอล, อีเทอร์และอีพอกไซด์, แอลดีไฮด์และคีโทน, กรดคาร์บอกซิลิก,
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน