หนังสือน่าอ่าน

กัลยา วานิชย์บัญชา. สถิติสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์
    และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. เลขหมู่ HA29.5 ท5ก64ส36
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย, ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล, การตรวจสอบความเชื่อถือได้, สถิติเชิงพรรณาที่ใช้งานวิจัย, การทดสอบสมมติฐาน
กับงานวิจัย, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหลายตัวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ, การวิเคราะห์ปัจจัย,
การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster Analysis, การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการจำแนกกลุ่มด้วย
เทคนิค (Discriminant Analysis) การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์