หนังสือน่าอ่าน

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. การเงินธุรกิจ = Business finance. พิมพ์ครั้งที่ 24. กรุงเทพฯ :
    ยงพลเทรดดิ้ง, 2556. เลขหมู่ HG4026 ฐ63ก64 2556
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่ของการบริหารการเงินทั้งใน
ด้านการวางแผนและการเงิน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด, การบริหารเงินทุนหมุนเวียน, การบริหารลูกหนี้, การบริหารสินค้าคงเหลือ, มูลค่าเงิน
ตามเวลา, งบลงทุน, การจัดหาเงินทุนระยะสั้น, การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง, การจัดหา
เงินทุนระยะยาว, ต้นทุนเงินและโครงสร้างเงินทุน, การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน,โครงสร้างทางการเงินและการใช้ LEVERAGE, นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล