หนังสือน่าอ่าน

สุนทราภรณ์ มะโน. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฝรั่งเศส 2013 = France
    National Security Strategy 2013 : Case Study
. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษา
    ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557. เลขหมู่ UA700 ส73ย73
    เป็นเอกสารการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของฝรั่งเศส ปี ค.ศ.2013
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทนำ, ยุทธศาสตร์ความมั่งคงแห่งชาติฝรั่งเศส
ปี ค.ศ.2013และสรุป วิเคราะห์ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ