หนังสือน่าอ่าน

เยาวลักษณ์ พิมายนอก. Body water & electrolytes : วิชาเคมีคลินิค 2 (MTH 312)
    ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ QY90 ย75อ62 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำในร่างกายและสมดุลของสารน้ำ ประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับปริมาตรของน้ำใน่างกายและปริมาตรของน้ำในส่วนต่างๆ , สาเหตุ
ของความแตกต่างของส่วนประกอบอิเล็กโทรไลต์ในสารน้ำส่วนต่างๆ ของร่างกาย,
การควบุคมออสโมลาริตี และการควบคุมปริมาตรของน้ำในส่วนต่างๆ ของร่างกาย,
สาเหตุที่ทำหใร่างกายมีความผิดปกติของสมดดุลน้ำ, อาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมี
ความผิดปกติของสมดดุลน้ำ, หลักการและวิธีการวัดออสโมลาริตีในสารน้ำของร่าง
กายและแปลผลการตรวจได้