หนังสือน่าอ่าน

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการย่อยที่ 2 การสร้างระบบจัด
    ลำดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง.
เชียงใหม่ :
    สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. เลขหมู่
     G155 ท5ม62ค94
    เป็นรายงานการวิจัยเพื่อเสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จัดลำดับ
อปท. ดีเด่น ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมอบรางวัลชูเกียรติและให้กำลังใจกับ อปท.
ดีเด่น และจัดลำดับ อปท.ท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะและการบริหารจัดการที่ดีและจัดทำ
ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่องเที่ยว เนื้อหา ภายในเล่มประกอบด้วย
บทนำ, แนวคิดในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของรัฐในการจัดการท่องเที่ยว,
อปท. กับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว,อปท. กับการหารายได้จากการท่องเที่ยว,
กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น, การสร้างดัชนีเพื่อการจัดลำดับศักยกภาพ
อปท.ท่องเที่ยว, ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและสรุป
และข้อเสนอแนะ