หนังสือน่าอ่าน

อัครพงศ์ อั้นทอง ... [และคนอื่นๆ]. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการย่อยที่ 1
    ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สปา)
.
    เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. เลขหมู่
    G155 ท5อ62ค95
    เป็นรายงานการวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทย
และพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสปาในประเทศไทย และเพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถภาพของผู้ประกอบการ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทนำ,
ภาพรวมของอุตสาหกรรมสปาระดับนานาชาติ, สปาในประเทศไทย, สปาในจังหวัด
ภูเก็ต, สปาในจังหวัดเชียงใหม่, แนวโน้มและสมรรถนะในการแข่งขันของธุรกิจสปา
การสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสปาไทย, ภาพลักษณ์แรง
จูงใจและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการสปาไทยและสรุปและข้อเสนอแนะ