หนังสือน่าอ่าน

คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและราสำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
     สาธารณสุข, 2557. เลขหมู่ QW25 ค746
    เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานย้อมสี เพาะ แยก และวินิจฉัยแบคทีเรีย
และเชื้อราจากสิ่งตรวจผู้ป่วยและการทดสอบความไวของแบคทีเรียก่อโรคต่อต้านสาร
ต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การป้องกันการติดเชื้อ
จากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ, การเก็บสิ่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อรา, การวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสิ่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์, ขั้นตอนการเพาะเชื้อ
จากสิ่งตรวจ, การวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มต่างๆและเชื้อราที่พบบ่อย, การทดสอบ
ความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ, การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย
การทวนสอบผล, บทบาทของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในด้านการควบคุมและป้องกัน
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, การติดเชื้อแบคทีเรียในชุมชน : บทบาทของหน่อยงานการ
ปฏิบัติการด้านแบคทีเรีย