หนังสือน่าอ่าน

SMEs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน),
    2542. เลขหมู่ HD62.7 อ752
    เป็นหนังสือที่นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ดีว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย SMEs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน,
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,แนวทางพัฒนา SMEs
กับบทบาทของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, มาตรการสนับสนุน
ทางการเงินแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารแห่งประเทศไทย,
การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ, บทบาทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศต่างๆ (ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย)