หนังสือน่าอ่าน

ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ( POL 101) = POL 101
    Introduction to political science.
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่
    JA69 ช622ค56 2558
    เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์โดยเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยขอบเขตและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์, รัฐและอำนาจรัฐ,
สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง, การปกครองส่วนท้องถิ่น,
ผู้นำและชนชั้นนำทางการเมือง, กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง, วัฒนธรรม
ทางการเมือง, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, รัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ,
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ