หนังสือน่าอ่าน

เก่งภาษาอังกฤษจากเพลง ชุด รักไร้กาลเวลา = Timeless Love. กรุงเทพฯ :
    One World, 2547. เลขหมู่ PE1127 พ66ก72
    เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงชุด "รักไร้กาลเวลา"
ซึ่งเป็นเพลงรักอันหวานล้ำทั้ง " คำ" และ "ความ" พร้อมคำอธิบาย ความหมายของ
แต่ละเพลงด้วยหลักการง่ายๆ ประกอบด้วยเพลงที่น่าสนใจเช่น Wonderful Life,
Because I love You, Reality (La Boum I), Your Eyes (La Boum II), Every time
you go Away, Last Christmanฯลฯ