หนังสือน่าอ่าน

เก่งภาษาอังกฤษจากเพลง ชุดรักเรา ไม่เก่าเลย = Golden Memories. กรุงเทพฯ :
    One World, 2547.เลขหมู่ PE1127 พ66ก73
    เป็นหนังสือรวบรวมเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงชุด "รักเรา..ไม่เก่าเลย"
ซึ่งเป็นบทเพลงในอดีต ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเพลง ความหมายแลพสำนวน พร้อม
ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วยเพลงที่น่าสนใจ เช่น May I didn't treat you, Quit as
often as i could have, little Things i should have said or done, i just never took
the time ฯลฯ