หนังสือน่าอ่าน

กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ :
    ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อ
    พัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554. เลขหมู่ HD62.25 ก66ว62
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ แนวคิดในการที่จะทำให้ครอบครัวทั้งเล็กและใหญ่
มีการสื่อสารตกลงกัน โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ส่วนที่ 1 โครงสร้าง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขของธุรกิจครอบครัว ส่วนที่ 2 การวางแผนกับกฏหมาย
ส่วนที่ 3 ธรรมกับธุรกิจครอบครัว