หนังสือน่าอ่าน

เรวัต ตันตยานนท์. Venture capital : ธุรกิจเงินร่วมลงทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย, 2554. เลขหมู่ HG4751 ร75ว73
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ภาคที่ 1 เงินทุน...พลังชีวิตของธุรกิจ ภาคที่ 2
VC ร่วมกันเสี่ยง ร่วมกันรวย ภาคที่ 3 กว่าจะได้ลงทุนกัน ภาคที่ 4 ชีวิตธุรกิจ
ร่วมลงทุน ภาคที่ 5 เมื่อถึงเวลาจากกัน