หนังสือน่าอ่าน

จักร ภูมิสิทธิ์. ประวัติศาสตร์ การปฏิวัติชนชั้นนายทุน. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์,
    2553. เลขหมู่ E208 จ624ป465
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปฏิวัติชนชั้นนายทุน เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย การปฏิวัติชนชั้นนายทุนคืออะไร การต่อสู้ทางความคิด
ก่อนเปลี่ยนยุคสมัย ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในยุโรบ ลัทธิมนุษนิยมนำสู่ การปฏิเสธ
อำนาจกษัตรยิ์แบบโบราณ การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหรรม การก่อตัวของ
ระบอบทุนนิยมใน สังคมอังกฤษก่อนการปฏิว้ติชนชั้นนายทุนฯลฯ