หนังสือน่าอ่าน

กีตาร์ Solo : เทคนิคโซโลตั้งแต่เบื้องต้นสู่มืออาชีพ ทฤษฎีดนตรี.กรุงเทพฯ :
    บริษัท ชุณหสาส์น พับลิชชิ่ง, [255-]. เลขหมู่ MT588 ก63
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคโซโลตั้งแต่เบื้องต้นสู่มืออาชีพ เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกีตาร์ อุปกรณ์ และการปรับแต่ง ทฤษฏีดนตรี
การเล่นกีตาร์โซโล เทคนิคการเล่นโซโล การแกะเพลงและเทคนิคการฝึกซ้อมคอร์ด