หนังสือน่าอ่าน

พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล. กรุงเทพฯ :
    มติชน, 2557. เลขหมู่ DS578 พ73ส6 2557.
    เป็นบันทึกฉบับรวมเล่มเรื่องสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ของท่านหญิงพูนพิศมัย ดิสกุล
โดยเล่มแรก จะเริ่มต้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7
เศรษฐกิจตกต่ำและเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ สร้างสะพานพุทธยอดฟ้า
ตั้งราชบัณฑิตย์และพิธิภัณฑ์ เบื้องหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ความ
วุ่นวายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และรัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติ
และสิ้นพระชนม์ ในส่วนของภาคจบประกอบด้วย ความเสื่อมหัวหิน รบกันเอง
ปีนัง เสียเมือง กลับบ้าน พายุพัดไป ศาสนาของข้าพเจ้า