หนังสือน่าอ่าน

วราพร ลักษณลม้าย. การเดินทางของ RSU CRISPY BANANA.กรุงเทพฯ :
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เเอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, [255-]. เลขหมู่ TP441 ก34ว46ก6
    เป็นบันทึกความทรงจำเรื่องราวการทำขนม RSU Crispy Banana โดยเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยบทเรียนที่ 1 หนักแน่น มั่นคงบทเรียนที่ 2 กล้วยหอม
7 หวีย่อมต่างจากกล้วยหอม 1000 หวี บทเรียนที่ 3 ขนมจะดีได้..ต้องมาจาก
กล้วยที่ดี บทเรียนที่ 4 ชีวิตจริงไม่มีคำว่า "โลกสวย" บทเรียนที่ 5 จะประสบ
ความสำเร็จต้องมุ่งมั่นทำงานหนักและรับผิดชอบ บทเรียนที่ 6 ปัญหาที่ดูเหมือน
เล็กแต่มองข้ามไม่ได้ บทที่ 7 ทุนหาย กำไร (อาจ) หด บทเรียนที่ 8 มารู้จัก
ผลิตภัณฑ์ RSU Crispy Banana และบทส่งท้าย กว่าจะเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดและโครงการ The Power of One