หนังสือน่าอ่าน

หัดเล่นกีต้าร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553. เลขหมู่ MT588 ห592
    เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์เบื้องต้น เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย การตั้งสายกีต้าร์ โน๊ตบนคอกีต้าร์ ท่านั่งและการ
วางมือ การจับปิ๊กและการดีดกี่ต้าร์ การวางนิ้วในการจับคอร์ด การจับคอร์ด
แบบ Close Form การตีคอร์ดกีต้าร์ การฝึกคอร์ดต่อเนื่อง