หนังสือน่าอ่าน

เสนอ อัศวมันตา. ความรู้เบื้องต้นรัฐประศาสนศาสตร์. นครปฐม : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2559
    เลขหมู่ JF1358 ส73ค56
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ลักษณะวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายของ
รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ปทัศสถานของ
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฏีองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การคลัง
สาธารณะ การบริหารเปรียบเทียบและการบริหารพัฒนา นโยบายสาธารณะ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ จริยธรรมข้าราชการ แนวโน้มอนาคตการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์