หนังสือน่าอ่าน

จงจิตร อังคทะวานิช. สื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค.
    กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557 เลขหมู่
    QU145 จ22ส65
    เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากประสอบการณ์ในการดำเนินโครงการและ
การแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของพระภิกษุสามเณร เนื้อหาภายในเล่ม
เล่มประกอบด้วยกรอบแนวคิดการสร้างสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค แนวทางการพัฒนา
ระยะที่ 1 แนวทางการพัฒนาสื่อระยะที่ 1 สื่อต้นแบบ Version 1 สื่อต้นแบบ Version 2
สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4 ภูมิภาค